Truy cập Cài đặt -> Nhân viên

https://tuctak.com/setting/agent

Thêm mới nhân viên

Nhân nút Thêm

Tại hộp thoại thêm mới nhân viên điền đầy đủ thông tin nhân viên

Tên đăng nhập và mật khẩu được dùng để đăng nhập hệ thống tại

https://tuctak.com/login

Tên đăng nhập: gồm tên đăng nhập / tên công ty. Tên công ty được cấu hình trong mục Widget

Phân quyền nhân viên

Administrator:  Toàn quyền quản lý hệ thống

Tổng đài viên: Chỉ có quyền trao đổi với khách hàng

Xóa nhân viên

Tại danh sách nhân viên chọn nút xóa nhân viên

Chỉnh sửa nhân viên

Tại danh sách nhân viên chọn nút chỉnh sửa. Sau đó sửa đổi thông tin và lưu lại.

Kích hoạt hoặc khóa nhân viên

Tại danh sách nhân viên chọn nút chỉnh sửa. Sau đó check nút kích hoạt hoặc bỏ check tương ứng với kích hoạt hoạt hoặc hủy kích hoạt đối với nhân viên.

Quản lý nhân viên
Chuyển lên trên