Cấu hình chức năng IVR Call flow

Truy cập Cài đặt -> Call flow

https://tuctak.com/setting/callflow

Chỉnh sửa cấu hình chức năng IVR

Chức năng này giúp tạo các menu trên cuộc gọi của khách hàng nhằm khai thác cụ thể, định hướng cuộc gọi đúng với mong muốn của khách hàng.

  • Tại dấu cộng trên nhấn vào để thêm mới một chức năng IVR
  • Thực hiện đổi tên như mong muốn tại mục Name
  • Tại mục media có thể thêm media bằng cách tải hoặc tạo bằng văn bản như đã hướng dẫn ở muc chức năng âm thanh.
  • Thực hiện thêm mới các phím menu bằng cách nhấn vào chữ “Thêm”. Bạn có thể tạo nhiều phím menu tùy với mong muốn của công ty
  • Tại các phím menu bạn có thể đổi tên hoặc đổi phím như mong muốn
  • Các phím menu đã được cấu hình hiển thị trên cuộc gọi của khách hàng.
  • Tại các mục chuyển đến là lựa chọn các chức năng chuyển tiếp sau khi khách hàng đã nhấn chọn phím menu tương ứng
  • Hoặc cũng có thể tạo thêm chức năng để liên kết bằng cách nhấn vào dấu cộng bên phải của mỗi ô

Nhấn OK để tạo chức năng

Chức năng IVR trong Call Flow
Chuyển lên trên