Cấu hình chức năng điều kiện thời gian âm thanh Call flow

Truy cập Cài đặt -> Call flow

https://tuctak.com/setting/callflow

Chỉnh sửa cấu hình chức năng điều kiện thời gian

Chức năng điều kiện thời gian có thể phân luồng được cuộc gọi dựa vào 3 chức năng chính là trong thời gian nghỉ lễ, trong thời gian hành chính và ngoài thời gian hành chính. Giúp cho công ty có thể phản ánh thời gian làm việc vào được cuộc gọi.

 • Tại dấu cộng trên nhấn vào để thêm mới một chức năng điều kiện thời gian
 • Thực hiện đổi tên như mong muốn tại mục Name
 • Tại mục Time Zone là chức năng lựa chọn múi giờ, khi bạn muốn cấu hình phần này. Sau khi nhấn nút thiết lập thì nó sẽ link sang phần Widget, tại đó bạn có thể thiết lập TimeZone như mong muốn.
 • Tại mục thiết lập ngày lễ là thiết lập 1 khoảng thời gian nghỉ lễ của công ty. Sau khi nhấn thiết lập thì sẽ xuất hiện hộp thoại trên.
 • Tại đó bạn có thể đổi tên, chỉnh thời gian của ngày lễ và xóa ngày lễ đi
 • Tại mục thiết lập thời gian hành chính là nơi bạn có thể cấu hình thời gian làm việc của công ty
 • Bạn có thể chỉnh sửa các khoảng thời gian từng ngày bằng cách sửa từng ô của 1 ngày hoặc có thể sửa hàng loạt bằng cách nhấn và sửa tại 2 ô trống trên cùng
 • Nếu công ty bạn có nhiều khoảng thời gian khác nhau có thể nhấn nút “Thêm thời gian” để tạo các khoảng thời gian mới
 • Tại mục ngoài giờ hành chính là chức năng tạo liên kết với các chức năng khác khi cuộc gọi đổ vào công ty lúc ngoài giờ hành chính
 • Tại các mục chuyển đến lựa chọn các chức năng phù hợp để liên kết khi khách hàng gọi vào thời gian nghỉ lễ, thời gian hành chính, ngoài thời gian hành chính
 • Nếu chưa có chức năng phù hợp để liên kết thì có thể tạo thêm các chức năng bằng cách nhấn dấu cộng ở bên phải mỗi ô.

Nhấn OK để tạo thành công chức năng điều kiện thời gian

Chức năng điều kiện thời gian trong Call Flow
Chuyển lên trên