Cấu hình chức năng âm thanh Call flow

Truy cập Cài đặt -> Call flow

https://tuctak.com/setting/callflow

Chỉnh sửa cấu hình chức năng âm thanh

Tại chức năng âm thanh sẽ tạo một âm thanh tự động trong cuộc gọi. Âm thanh sẽ tự động phát khi cuộc gọi chuyển tới chức năng này

  • Tại dấu cộng trên nhấn vào để thêm mới một chức năng âm thanh
  • Thực hiện đổi tên như mong muốn tại mục Name
  • Tại mục media thực hiện tạo media bằng văn bản bằng cách nhập văn bản vào, lựa chọn giọng đọc, tốc độ đọc sao cho phù hợp với mong muốn rồi nhấn tạo giọng đọc. 
  • Bạn cũng có thể tạo media bằng cách tải lên 1 file có sẵn bằng cách nhấn vào ô khoanh bên trên
  • Điều chỉnh tốc độ phát bằng cách nhấn vào nút 3 châm cạnh nút tải lên để chỉnh tốc độ phát của media
  • Tại mục chuyển đến khi phát xong lựa chọn chức năng muốn chuyển tới sau khi phát xong chức năng âm thanh (hiện tại chưa có chức năng nào nên mục chuyển đến chỉ có kết thúc cuộc gọi)
  • Bạn cũng có thể tạo một trong 4  chức năng mới để liên kết bằng cách nhấn dấu cộng ở bên phải ô.

Nhấn OK để tạo chức năng

Chức năng âm thanh trong Call Flow
Chuyển lên trên