Truy cập Cài đặt -> Cá nhân

https://tuctak.com/setting/profile

Thay hình đại diện

Nhấn vào nút Upload thực hiện tải ảnh mới lên như mong muốn và nhấn lưu.

Đổi và sửa tên

Tại mục tên đổi lại tên muốn đổi sau đó lưu lại.

Đổi và sửa email

Tại mục email sửa hoặc đổi thành email mới và nhấn lưu.

Đổi ngôn ngữ

Tại mục ngôn ngữ lựa chọn Tiếng Việt hoặc English. Ngôn ngữ được thiết lập sẽ cấu hình ở cả trang web.

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Cấu hình tài khoản cá nhân
Chuyển lên trên