Truy cập Cài đặt -> Tags

https://tuctak.com/setting/tags

Thêm mới một màu

Nhấn nút thêm để thêm một màu mới

Đổi tên một màu đã có

Tại mục tên sửa lại hoặc thêm tên mà bạn muốn đặt và nhấn lưu.

Chỉnh màu có sẳn

Nhấn vào ô màu để hiển thị hộp thoại màu

Điều chỉnh màu phù hợp với mong muốn của bạn rồi nhấn lưu.

Xóa một màu có sẵn

Nhấn nút trừ ở bên phải màu để xóa đi một màu bạn muốn xóa và sau đó nhấn lưu, mỗi nút bên cạnh ứng với một màu đó

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Cấu hình Tags
Chuyển lên trên