Truy cập Cài đặt -> Mẫu

https://tuctak.com/setting/messagetemplate

Chức năng tìm kiếm

Gõ phím tắt hoặc nội dung bạn muốn tìm kiếm và nhấn nút

Thêm mới mẫu

Nhấn nút thêm

Tại hộp thoại mẫu tin nhắn điền đầy đủ phím tắt, nội dung

Có thể đính kèm file bằng cách nhấn vào phím Upload

Xóa mẫu tin nhắn

Thực hiện xóa bằng nhấn vào biểu tượng thùng rác bên cạnh mẫu tin nhắn

Chỉnh sửa mẫu tin nhắn

Tại mục chỉnh sứa, sửa lại thông tin như mong muốn và lưu lại.

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Cấu hình mẫu
Chuyển lên trên