Truy cập Cài đặt -> Khách hàng

https://tuctak.com/setting/customerfield

Cột bên phải là trường dữ liệu của khách hàng hiển thị ở phần chat với khách hàng

Sửa tên trường dữ liệu đã có

Tại nút thứ 2 từ phải qua nhấn để thực hiển sửa tên trường dữ liệu, nhấn lưu hoặc đóng để lưu lại hoặc giữ nguyên tên trường dữ liệu

Xóa trường dữ liệu đã có

Tại nút thứ nhất từ phải qua để xóa đi  một trường dữ liệu đã có

Cột bên trái là kiểu dữ liệu để thêm vào thông tin của khách hàng

Thêm một trường dữ liệu kiểu ký tự

Nhấn nút cộng để thêm kiểu dữ liệu này vào phần thông tin khách hàng 

Thêm một trường dữ liệu kiểu nhiều ký tự

Nhấn nút cộng để thêm kiểu dữ liệu này vào phần thông tin khách hàng. Kiểu dữ liệu này giúp bạn có thể xuống dòng khi nhập dữ liệu của khách hàng vào một ô

Thêm một trường dữ liệu kiểu số

Nhấn nút cộng để thêm kiểu dữ liệu kiểu số. Sau đó hiển thị phần đổi tên ô dữ liệu và kiểu định dạng. Định dạng sẽ giúp dữ liệu kiểu số của bạn nhập tại mục thông tin khách hàng như mong muốn

Thêm một trường dữ liệu kiểu ngày tháng

Nhấn nút cộng để thêm kiểu dữ liệu ngày tháng. Phần đổi tên ô dữ liệu kiểu ngày tháng và kiểu định dạng hiển thị bên cột bên phải. Định dang lại kiểu ngày tháng và đổi tên mà bạn muốn cấu hình và lưu lại.

Thêm một trường dữ liệu kiểu lựa chọn

Nhấn nút cộng để thêm dữ liệu kiểu lựa chọn. Cấu hình dữ liệu bằng này giúp cho tạo ra nhiều giá trị sau đó giúp cho lựa chọn được 1 giá trị mà khách hàng mong muốn. Nhấn lưu để lưu lại các cấu hình và giá trị.

Thêm một trường dữ liệu kiểu check

Kiểu dử liệu này giúp có thể lựa chọn được nhiều hơn một giá trị trong các giá trị đã tạo khi nhấn nút thêm kiểu dữ liệu này. Tạo các giá trị cần tạo ở mục “thêm”. Sau khi thêm và đổi tên thì lưu lại để hiển thị ở cột dữ liệu khách hàng ở phần chat

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Cấu hình dữ liệu khách hàng
Chuyển lên trên