Truy cập Cài đặt -> Bảo mật

https://tuctak.com/setting/changepass

Nhập mẫu khẩu cũ

Nhập lại mật khẩu cũ mà bạn đang sử dụng.

Nhập mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi.

Nhập lại mật khẩu mới

Tại mục này bạn nhập lại mật khẩu mới mà bạn đã nhập ô bên trên.

Nút tích chọn đăng xuất tất cả

Tích để đăng đăng xuất tất cả các thiết bị đã đăng nhập tài khoản, bỏ tích để giữ đăng nhập các tài khoản đó.

Nhấn OK cấu hình mật khẩu mới như đã thiết lập

Cấu hình bảo mật
Chuyển lên trên